Onderhoud is behoud

Dank voor je aankoop bij ons!

Natuurlijk wil jij je houten meubel in een goede conditie houden, en hieronder leggen we uit waarom, hoe en wanneer.

Lees onderstaande instructies zorgvuldig door, voordat je begint met het gebruik van de olie.Wat moet ik met de olie doen die ik bij mijn meubel heb gekregen?

Het meubel wat je bij ons hebt gekocht, is na een zorgvuldige renovatie gevoed met een hoogwaardige olie naar Deens receptuur. Deze voedende olie zonder oplosmiddelen heeft een zijdematte afwerking, en kan als onderhoudsolie worden gebruikt.

Waarom is het meubel behandeld met olie?

Tijdens het renoveren van onze meubels Halen wij oude onderhoud lagen Van het bestaande hout af, zodat we terug kunnen naar de basis en Eventuele reparaties Goed kunnen uitvoeren. Door olie te gebruiken behoud je de natuurlijke kleur van het hout in tegenstelling tot bijvoorbeeld meubelwas of transparante lak. Daarnaast heeft olie als voordeel dat je plaatselijk kunt bijwerken zonder dat de hele kast moet behandelen.

Wanneer moet ik de olie gebruiken?

Als het hout wat schraal oogt, is het meubel toe aan een kleine onderhoudsbeurt. Normaal gesproken zal één keer per jaar het meubel met olie behandelen voldoende moeten zijn. Als het meubel overdag langere tijd in de zon staat, of dichtbij een warmtebron, zul je de kast vaker moeten oliën.

Hoe gebruik ik de olie?

Voordat je begint Met oliën, al je alle spullen van de kast af, en maak je hem stofvrij. Hierna kun je de olie met een stofvrije, het liefst katoenen doekje insmeren met olie.

Mijn flesje olie is leeg, wat nu?

Is de olie die je bij het meubel hebt ontvangen op? We verkopen deze olie in onze webshop.
Olie kopen in de webshop

Tip!

Iedereen heeft wel eens een enkele sok die uit de wasmachine komt, en deze kun je ook duurzaam inzetten om je kast mee te onderhouden. Het voordeel van een sok is dat deze groot genoeg is om het meubel mee in te smeren, en niet onnodig veel olie opdrinkt waardoor het flesje snel leeg zal zijn.

Breng de olie in een draaiende beweging op het houtwerk aan, en zorg dat je iedere rondje een hoekje Hebt gehad. De olie moet niet op de kast liggen maar ook niet te zuinig zodat het Houdt Gedoseerd gevoed wordt. Laat de olie het liefst een nachtje intrekken en poets hem de volgende dag uit. Je kast is nu weer klaar om een gebruik te nemen!

Als je de sok doormidden knipt, heb je een kant om in te smeren, en de andere kan worden gebruikt om uit te poetsen. Advies is om de olie en de sok Bij elkaar te houden in een plastic zakje zodat het niet spullen in de omgeving Bevlekt.

Maintenance is conservation

Thank you for purchasing from us!

Of course you want to keep your wooden furniture in good condition, and below we explain why, how and when.
Please read the instructions below carefully, before you start using the oil.


What should I do with the oil I got with my furniture?

The furniture you bought from us has been fed with a high-quality oil according to the Danise recipe after a careful renovation. This solvent-free nourishing oil has a silky matt finish, and can be used as a maintenance oil.

Why was the furniture treated with oil?

During the renovation of our furniture, we remove old maintenance layers from the existing wood, so that we can return to the basics and carry out any repairs well. By using oil you retain the natural colour of the wood unlike, for example, furniture wax or transparent lacquer. In addition, oil has the advantage that you can update locally without having to treat the entire cabinet.

When should I use the oil?

If the wood looks a bit meare, the furniture is in need of a minor service.

Normally, treating the furniture with oil once a year will have to be sufficient. If the furniture is in the sun for a long time during the day, or close to a heat source, you will have to oil the cabinet more often.

How do I use the oil?

Before you start With oils, you finish all your stuff from the closet, and make it dust-free. After this, you can lubricate the oil with oil with a dust-free, preferably cotton wipe.

My bottle of oil is empty, now what?

Is the oil you received with the furniture on? We sell this oil in our webshop.
Buy oil in our webshop

Tip!

Everyone sometimes has a single sock that comes out of the washing machine, and you can also use it sustainably to maintain your cabinet with it. The advantage of a sock is that it is large enough to lubricate the furniture, and does not drink an unnecessary amount of oil, so that the bottle will quickly be empty.

Apply the oil to the woodwork in a rotating motion, and make sure you have had a corner every round. The oil should not be on the cabinet but also not too economical so that it Keeps Dosed is fed. Preferably let the oil absorb overnight and brush it out the next day. Your cabinet is now ready to be used again!

If you cut the sock in half, you have one half to lubricate, and the other half can be used to polish out.

Advice is to keep the oil and the sock together in a plastic bag so that it does not stain things in the area.